To listen you must install Flash Player.

Wednesday, 24 July 2013


അറിവ് വെറും അറിവല്ല, അത് അധികാരമാണ്എ­ങ്ങ­നെ ­ഭൂ­പ­ടം­ ഉണ്ടാ­യി? ­യൂ­റോ­പ്പ് ഒരു ഭൂ­ഖ­ണ്ഡ­മാ­ണ­ല്ലോ. എങ്ങ­നെ യൂ­റോ­പ്പ് ഭൂ­ഖ­ണ്ഡ­മാ­യി? ആഫ്രി­ക്ക­യും, ലാ­റ്റി­ന­മേ­രി­ക്ക­യും ഏഷ്യ­യും ഒക്കെ പോ­ലെ ഭൂ­ഖ­ണ്ഡ­മാ­കാ­നു­ള്ള എന്തു വക­യാ­ണു യൂ­റോ­പ്പി­നു­ള്ള­ത്? ഒരു വക­യു­മി­ല്ല. യൂ­റോ­പ്പ് ആണ് ലോ­കം ഭരി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത്, അത്രേ­യു­ള്ളൂ. ഇതു വള­രെ ലളി­ത­മാ­ണെ­ന്ന് തോ­ന്നു­ന്ന­ത് കൊ­ണ്ട് നമു­ക്ക് വി­ശ്വ­സി­ക്കാൻ തോ­ന്നു­ന്നി­ല്ലെ­ന്ന് മാ­ത്രം. കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളി­ത്ര നേ­ർ­ക്ക്നേർ വരു­മ്പോൾ അത്ര­യു­മാ­യി­രി­ക്കി­ല്ല, അതിൽ കൂ­ടു­തൽ ഉണ്ടാ­കും എന്നു കരു­തും. അപ്പോ പി­ന്നെ, മെ­ക്കാ­ർ­ട്ടർ പ്രൊ­ജ­ക്ഷ­നിൽ തു­ട­ങ്ങി­യ­ങ്ങ­നെ പല­തി­നെ­പ്പ­റ്റി­യും പറ­യേ­ണ്ടി­വ­രും­.ഇ­വി­ടെ നമ്മു­ടെ ആലോ­ചന അ­റി­വ് എങ്ങ­നെ ആ പദ­വി കൈ­വ­രി­ക്കു­ന്നു എന്ന­താ­ണ്. അറി­വ് യഥാ­ർ­ത്ഥ­ത്തിൽ കേ­വ­ല­ജ്ഞാ­ന­മ­ല്ലാ­തെ, ജ്ഞാ­നാ­ധി­കാ­ര­മാ­യാ­ണി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. അറി­വ് അതിൽ തന്നെ അധി­കാ­ര­മാ­ണു. വാ­ക്ക് അതിൽ തന്നെ അധി­കാ­ര­മാ­ണ്. വാ­ക്ക് ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന­വ­ന­ല്ല അധി­കാ­രം­.

"നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നിലീനമായ ഒന്നാണു പട്രിയാർക്കി. പുറമേ നിന്നും കെട്ടിയിറക്കിയതല്ല. അവനവന്റെ കാര്യം അവനവൻ നോക്കണമെന്നേ സ്ത്രീകളും പറയൂ. അവളെന്ന സ്ത്രീലിംഗമുണ്ടായിട്ടും അവനെന്ന പുല്ലിംഗത്തിൽ തന്നെ പറയണം. അവളവളുടെ കാര്യം അവളവൾ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ആയിപ്പോകും. "
നമ്മ­ളി­പ്പോ, നാ­ട്ടു­ഭാ­ഷ­യിൽ പറ­യു­മ­ല്ലോ, തന്ത­ക്ക് പി­റ­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന്. ലോ­ക­ത്തി­ന്നേ വരെ­യൊ­രു മനു­ഷ്യ­നും തന്ത­ക്ക് ജനി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ല­ല്ലോ. ജനി­ച്ച­തൊ­ക്കെ തള്ള­ക്കാ­ണ്. എങ്കി­ലും തന്ത­ക്ക് പി­റ­ക്കുക എന്നേ പറ­യൂ. തള്ള­ക്ക് പി­റ­ക്കുക എന്നാ­രും പറ­യാ­റി­ല്ല.

ന­മ്മു­ടെ ഭാ­ഷ­യിൽ നി­ലീ­ന­മായ ഒന്നാ­ണു പട്രി­യാ­ർ­ക്കി. പു­റ­മേ നി­ന്നും കെ­ട്ടി­യി­റ­ക്കി­യ­ത­ല്ല. അവ­ന­വ­ന്റെ കാ­ര്യം അവ­ന­വൻ നോ­ക്ക­ണ­മെ­ന്നേ സ്ത്രീ­ക­ളും പറ­യൂ. അവ­ളെ­ന്ന സ്ത്രീ­ലിം­ഗ­മു­ണ്ടാ­യി­ട്ടും അവ­നെ­ന്ന പു­ല്ലിം­ഗ­ത്തിൽ തന്നെ പറ­യ­ണം. അവ­ള­വ­ളു­ടെ കാ­ര്യം അവ­ള­വൾ നോ­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന് പറ­ഞ്ഞാൽ കോ­മ­ഡി ആയി­പ്പോ­കും. നോ­ക്കൂ, സ്ത്രീ­കൾ അവ­രു­ടെ ലിം­ഗ­സ്വ­ത്വ­ത്തിൽ ഉറ­ച്ച് നി­ന്ന് സം­സാ­രി­ക്കാൻ തു­ട­ങ്ങി­യാൽ അവ­രു­ടെ ഭാഷ കോ­മാ­ളി­ത്ത­മാ­യി­ത്തീ­രും. അതാ­ണ­തി­ന്റെ­യർ­ഥം­.

നി­ങ്ങൾ സ്ത്രീ­യാ­യി നി­ന്ന് സം­സാ­രി­ച്ചാൽ നി­ങ്ങൾ പരി­ഹാ­സ­പാ­ത്ര­മാ­കും. നി­ങ്ങൾ ദളി­ത­നാ­യി നി­ന്ന് സം­സാ­രി­ച്ചാൽ പരി­ഹാസ പാ­ത്ര­മാ­കും. ദളി­ത­ന്റെ വാ­ക്കു­കൾ കേ­ൾ­ക്കു­മ്പോൾ പണ്ഡി­ത­ന്മാ­ർ­ക്ക് സം­ശ­യ­മാ­കും. റാ­കി­പ്പ­റ­ക്ക­ണോ, പാ­റി­പ്പ­റ­ക്ക­ണോ എന്ന പഴ­യൊ­രു സം­ശ­യ­മി­ല്ലേ? അത­ങ്ങ­നെ വന്ന­താ­ണ്? നേ­രം പോ­യ് നേ­രം പോ­യ് പൂ­ക്കൈത മറ­പ­റ്റി. അതെ­ങ്ങ­നെ­യാ പൂ­ക്കൈത മറ­പ­റ്റു­ന്ന­തെ­ന്നാ­ണ് സം­ശ­യം. ദളി­തൻ ദളി­ത­ന്റെ ഭാ­ഷ­യിൽ സം­സാ­രി­ക്കു­മ്പോൾ അർ­ഥ­മി­ല്ലാ­യ്മ­യാ­യി­പ്പോ­കും­.

ഇ­താ­ണു ജ്ഞാ­നാ­ധി­കാ­രം. അതാ­യ­ത് അറി­വാ­ർ­ജ്ജി­ച്ച­വൻ അധി­കാ­രി­യാ­കു­ക­യ­ല്ല, അറി­വ് ഒര­ധി­കാര പ്ര­വർ­ത്ത­ന­മാ­ണ്. ഏത­റി­വും ഒര­ധി­കാ­ര­പ്ര­വർ­ത്ത­ന­മാ­ണ്.

അ­ങ്ങ­നെ അറി­വ് എന്ന­ത് അധി­കാ­ര­മാ­യി മാ­റു­ന്ന­തെ­ങ്ങ­നെ, അറി­വിൽ അ­ധി­കാ­രം­ പ്ര­വർ­ത്തി­ച്ച് കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന­തെ­ങ്ങ­നെ, അധി­കാ­ര­ത്തി­ന്റെ വ്യാ­വ­ഹാ­രി­ക­യു­ക്തി­യെ­ന്ത് എന്നാ­രാ­ഞ്ഞ്, ഒരു പക്ഷേ, അറി­വി­ന്റെ ആധി­കാ­രി­ക­ത­യെ തു­റ­ന്ന് കാ­ണി­ച്ച് അറി­വി­നെ അപ­നി­ർ­മ്മി­ക്കു­ന്ന പണി­യാ­ണു വി­മർ­ശ­ജ്ഞാ­നം. Critique. ഈ critique-ഉം വ്യാ­ഖ്യാ­ന­വു­മാ­ണു വാ­സ്ത­വ­ത്തിൽ ഒരു സമൂ­ഹ­ത്തി­ന്റെ വി­മർ­ശ­നാ­വ­ബോ­ധ­ത്തി­ന്റെ­യ­ടി­ക്ക­ല്ല്. വി­വ­ര­മ­ല്ല.

"വിവരം ഭൂതകാലത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആണ്. വ്യാഖ്യാനം വർത്തമാനവുമായി ഒരു ജനതയുടെ സംവേദനമാണ്, മുഖാമുഖമാണ്. വിമർശം ഭാവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനരൂപികരണമാണ്. അതൊരു രാഷ്ട്രീയപ്രയോഗം കൂടെയാണ്. കാരണം നിലനില്ക്കുന്ന അറിവിനെ തിരുത്തുക വഴി, ചോദ്യം ചെയ്യുക വഴി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ ചർച്ചാവിഷയമാക്കുക വഴി, അത് നിലനിൽക്കുന്ന അധികാരവ്യവസ്ഥയെ Destabilise ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു. "
ലളി­ത­മാ­യി പറ­ഞ്ഞാൽ വി­വ­രം ഭൂ­ത­കാ­ല­ത്തി­ന്റെ സ്റ്റോ­ക്ക് രജി­സ്റ്റർ ആണ്. ­വ്യാ­ഖ്യാ­നം­ വർ­ത്ത­മാ­ന­വു­മാ­യി ഒരു ജന­ത­യു­ടെ സം­വേ­ദ­ന­മാ­ണ്, മു­ഖാ­മു­ഖ­മാ­ണ്. വി­മർ­ശം ഭാ­വി­ക്കു വേ­ണ്ടി­യു­ള്ള ജ്ഞാ­ന­രൂ­പി­ക­ര­ണ­മാ­ണ്. അതൊ­രു രാ­ഷ്ട്രീ­യ­പ്ര­യോ­ഗം കൂ­ടെ­യാ­ണ്. കാ­ര­ണം നി­ല­നി­ല്ക്കു­ന്ന അറി­വി­നെ തി­രു­ത്തുക വഴി, ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യുക വഴി, അതി­ന്റെ അടി­സ്ഥാ­ന­ത്തെ ചർ­ച്ചാ­വി­ഷ­യ­മാ­ക്കുക വഴി, അത് നി­ല­നി­ൽ­ക്കു­ന്ന അധി­കാ­ര­വ്യ­വ­സ്ഥ­യെ Destabilise ചെ­യ്യു­ന്ന ഒന്നാ­യി മാ­റു­ന്നു. അതു­കൊ­ണ്ടാ­ണു മാ­ർ­ക്സ് അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ ആദ്യ­ത്തെ പു­സ്ത­കം മു­തൽ അവ­സാ­ന­ത്തെ പു­സ്ത­കം വരെ ആവർ­ത്തി­ച്ച് കൊ­ണ്ടി­രു­ന്ന ഒരു ഉപ­ശീ­ർ­ഷ­കം ആണ് A Critique എന്ന­ത്. അവ­സാ­ന­ത്തെ പു­സ്ത­ക­ത്തി­ന്റെ പേ­രു Critique of the Gotha Program എന്നാ­ണ്. മൂ­ല­ധ­ന­ത്തി­ന്റെ മു­ഴു­വൻ പേ­രാ­ക­ട്ടെ, എ ക്രി­ട്ടി­ക്ക് ഓൺ പൊ­ളി­റ്റി­ക്കൽ എക്കോ­ണ­മി (Capital: Critique of Political Economy) എന്നും­.

ക്രി­ട്ടി­ക് എന്ന­ത് വെ­റു­തെ അറി­വു­ണ്ടാ­ക്ക­ല­ല്ല. അതു നി­ല­വി­ലു­ള്ള അറി­വി­നെ ഡീ­സ്റ്റെ­ബി­ലൈ­സ് ചെ­യ്യ­ലാ­ണു. പണ്ഡി­ത­നാ­വ­ല­ല്ല. കാ­ര­ണം ഒര­റി­വും കേ­വ­ല­ജ്ഞാ­ന­മ­ല്ല. ജ്ഞാ­നാ­ധി­കാ­ര­മാ­ണ്.

മാ­ർ­ക്സ് പറ­യു­ന്ന ഒരു കാ­ര്യ­മെ­ന്തെ­ന്നാ­ൽ: എക്ക­ണോ­മി­ക്സി­ന­ക­ത്ത് പ്രോ­ഫി­റ്റെ­ന്ന് പറ­യും. തത്വ­ശാ­സ്ത്ര­ത്തി­ന­ക­ത്തും മത­ചി­ന്ത­ക്ക­ക­ത്തും നീ­തി ധർ­മ്മം എന്നെ­ല്ലാം പറ­യും. മാ­ർ­ക്സ് ഇതു രണ്ടും ചേ­ർ­ത്ത് വച്ച് ചോ­ദി­ച്ചു ലാ­ഭം നീ­തി­യാ­ണോ? ലാ­ഭ­ത്തി­ന്റെ എത്തി­ക്സ് എന്താ­ണു? ഒരർ­ഥ­ത്തിൽ മാ­ർ­ക്സി­സ്റ്റ് എക്കോ­ണ­മി­ക്സ് എന്നു പറ­യു­ന്ന­ത് ഈയൊ­രു ചോ­ദ്യ­മാ­ണ്. എന്താ­ണു ലാ­ഭ­ത്തി­ന്റെ നീ­തി­ശാ­സ്ത്രം­?

ചേ­രാ­തി­രു­ന്ന രണ്ട് ലോ­ക­ങ്ങ­ളെ, യു­ഗാ­ന്ത­ര­ങ്ങ­ളാ­യി തത്വ­ശാ­സ്ത്ര­ത്തി­ലും­/­മ­ത­ചി­ന്ത­യി­ലും സാ­മ്പ­ത്തി­ക­ശാ­സ്ത്ര­ത്തി­ലും ആയി അക­ന്നു നി­ന്ന രണ്ട് ജ്ഞാ­ന­വ്യ­വ­ഹാ­ര­ങ്ങ­ളെ, ചേ­ർ­ത്ത് വച്ച­തോ­ടെ വർ­ഗ­ചൂ­ഷ­ണ­ത്തി­ന്റെ ­ച­രി­ത്രം­ പു­റ­ത്ത് വരാൻ തു­ട­ങ്ങി. ഇതാ­ണു ക്രി­ട്ടീ­ക്ക് എന്നു പറ­യു­ന്ന­ത്. വി­മർ­ശം ഒര­റി­വി­നെ അക­മേ പൊ­ളി­ച്ചു കള­ഞ്ഞി­ട്ട്, ഈ അറി­വി­നെ രൂ­പ­പ്പെ­ടു­ത്തിയ സാ­മൂ­ഹ്യ­ധി­കാ­രം, അതെ­ത്ര­മേൽ മർ­ദ്ദ­ക­മാ­ണെ­ന്ന വലിയ ചോ­ദ്യം അതു­യർ­ത്തി­ക്കൊ­ണ്ട് വരും­.

ഞാൻ പറ­ഞ്ഞ് വരു­ന്ന­ത്, വി­ജ്ഞാ­ന­ത്തി­ന് ഇങ്ങ­നെ അഗാ­ധ­മായ ചരി­ത്രാ­ത്മ­ക­ത­യു­ണ്ട്. അതു­ണ്ടാ­യി വന്ന കാ­ല­ത്തി­ന്റെ ചരി­ത്ര­മ­ല്ല, ഉണ്ടാ­ക്കി­യ­വ­രു­ടെ ജീ­വ­ച­രി­ത്ര­മ­ല്ല, മറി­ച്ച് വി­ജ്ഞാ­ന­വ്യ­വ­സ്ഥ അതിൽ തന്നെ അഗാ­ധ­മായ ചരി­ത്ര­മൂ­ല്യ­ത്തെ ഉൾ­ക്കൊ­ള്ളു­ന്നു. ഈ ചരി­ത്ര­മൂ­ല്യം ഒരു ജ്ഞാ­ന­വ്യ­വ­സ്ഥ എന്ന നി­ല­യ്ക്ക് ആധു­നി­ക­ശാ­സ്ത്ര­വും കൈ­യാ­ളു­ന്നു­ണ്ടെ­ന്ന­താ­ണ്, നമ്മു­ടെ പ്ര­ധാ­ന­പ്പെ­ട്ട തി­രി­ച്ച­റി­വാ­കേ­ണ്ട­ത്.

0 comments:

Post a Comment